Mjesto: Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Datum: 11. Oktobar

Vrijeme: 09:30-13:30

Realizacija: Corvinus Science Shop – Budimpešta (Andras Martoni), Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore (Prof. dr Mirjana Kuljak)

 


Radionica o rješavanju konkretnih problema građana putem studentskih radova

Science Shop je program koji ima za cilj da pokaže kako se danas građani uključuju u naučna posmatranja i mjerenja, ali i kako učestvuju u kreiranju naučnih politika, prioriteta i istraživačkih pitanja. Specijalni gost je direktor Science Shop-a iz Budimpešte, Andras Martoni, sa Corvinus Univerziteta, koji će voditi radionicu na Ekonomskom fakultetu zajedno sa prof. Mirjanom Kuljak.

Koncept Science Shop, koji je na univerzitetima u Evropi počeo da se razvija prije 40-tak godina, u nekim zemljama doživio je punu zrelost, dok se u nekim još nije ni pojavio. To je praktični način kako univerziteti ostvaruju „treću misiju”, angažovanje za društveno dobro. https://www.rri-tools.eu/search-engine#keywords=science%[email protected]

Science Shops omogućavaju da se studenti, od diplomaca do doktoranada, na naučni i stručni način bave pitanjima koja su od interesa za građane, neprofitne aktere, javne ustanove, opštine… Ove grupe na organizovan način komuniciraju svoje potrebe, pitanja, a studenti vođeni mentorima definišu istraživačka pitanja i rješavaju ih putem diplomskih, magistarskih, doktorskih radova i na taj način pružaju činjeničnu potporu širokom društvu.