PMF, Odsjek za biologiju (zgrada Biotehničkog fakulteta)
11.oktobar: 17:30

U okviru H2020 projekta Virtuelno istraživačko okruženje za interdiscplinarnu nauku u Jugoistočnoj Evropi i Istočnom Mediteranu (https://vi-seem.eu/), na Univerzitetu Crne Gore je rađena komparacija računarskog modela molekula i njegovih interakcija, sa rezultatima dobijenim u realnim eksperimentima.

Projekat doprinosi novom znanju za dobijanje bržih, brojnijih i validnih eksperimentalnih rezultata, korišćenjem računarskih tehnologija, obradom velike količine podataka (uz pomoć superračunara) i primjenom korisničkih aplikacija koje su često već razvijene i besplatno dostupne svima. Ovakva interdisciplinarna istraživanja omogućavaju napredak u kreiranju novih jedinjenja, posebno lijekova.

Prezentacija je namijenjena studentima tehnike, kao i drugih disciplina, te istraživačima iz oblasti prirodnih nauka, medicine, farmacije…