28.  septembar 2016
Kotor, Crna Gora, Crkva Svetog Pavla

Agenda

10:00 – 10:15     Ceremonija otvaranja

 • dr Aleksandar Saša Stjepčević, predsjednik Opštine Kotor
 • Prof. dr Sanja Vlahović, ministarka nauke u Vladi Crne Gore
 • Prof. dr Živko Andrijašević, prorektor Univerziteta Crne Gore
 • E. Vincenzo Del Monaco, ambasador Republike Italije u Crnoj Gori

 

10:15 – 11:15    Prva sesija: IDENTITET, KULTURA, TRADICIJA

 • Adolfo Morganti -“Od Sarajeva do Evropske Unije: lekcija o jednom stoljeću” (Da Sarajevo all'Unione Europea: la lezione di un secolo)
 • Tommaso Giancarli-“Uloga Venecije u istoriji Crne Gore i njenom evropskom putu”(Il ruolo di Venezia nella storia del Montenegro e nella sua scelta Europea)
 • Marcello Ciola-“Stari identiteti i nove autonomije. Izazovi pomirenja na Zapadnom Balkanu i razmena obrazaca između dve obale Jadrana” (Vecchie identità e nuove autonomie. Le sfide per la riconciliazione balcanico-occidentale e la circolazione dei modelli tra le due sponde dell'Adriatico)
 • Massimo Cultraro- “Istraživači u sluzbi Palazzo Chigi: arheologija i diplomatija na Balkanu između dva svjetska rata” (Ricercatori al servizio di Palazzo Chigi: archeologia e diplomazia nei Balcani tra le due guerre mondiali).

 

11:30 – 11:45    Kafe pauza

11:45 – 13:30    Prva sesija – nastavak

 • Dr Anastazija Miranović, Uprava za zaštitu kulturnih dobara-Multidisciplinarna istraživanja Starog grada Bara u XXI vijeku kroz saradnju sa univerzitetima iz Italije i drugim međunarodnim partnerima”
 • Dr Marijan Premović, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore-“ Putopisna literatura o Boki Kotorskoj u prvoj polovini XX vijeka”
 • Mr Jadranka Selhanović, Državni arhiv Crne Gore-“ Herceg Novi – crte iz života između dva svjetska rata”
 • Franco Cardini-“Jadransko more, veza između Evrope i Istoka. Jedno istorijsko razmatranje” (L'Adriatico, cerniera tra Europa e Oriente. Una riconsiderazione storica­)
 • Ivan Jovović, Matica crnogorska-“BAR – BARI: Prva trajektna linija na Jadranu”.

 

13:30 – 14:30    Pauza za ručak

14:30 – 16:00    Druga sesija: VRIJEME RATA I POLITIKE

 • Dr Nenad Perošević, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore-» Odnosi Crne Gore i Italije početkom XX vijeka« (do 1918)
 • Mr Milan Šćekić, Centar za geopolitiku Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore- »Ratna dejstva na crnogorskom dijelu Jadrana 1914-1915. godine«
 • Andrea Carteny-“Danuncijev riječki poduhvat i uloga Rijeke kao alternative za Versajski sistem” (l'impresa fiumana di d'Annunzio e il ruolo di Fiume come alternativa al sistema di Versailles)
 • Francesco Mario Agnoli-“Uloga Dalmacije u ratu na strani sile Antante” (Il ruolo della Dalmazia  nella guerra dell'Italia  a fianco delle Potenze dell'Intesa)
 • Dr Slavko Burzanović, Istorijski institut Univerziteta Crne Gore-“Rasprave o crnogorskom pitanju u italijanskom parlamentu 1921-1922”

 

16:00 – 16:15    Kafe pauza

16:15 – 17:30    Druga sesija – nastavak

 • dr Živko Andrijašević, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore- “Stav Italije prema politici crnogorske emigrantske vlade 1918-1921”
 • Dr Radoje Pajović, Dukljanska akademija nauke i umjetnosti-“Neka obilježja italijanske okupacije Crne Gore 1941. godine”
 • Roberto Valle- “Ideja Jugoslavije i Jadransko pitanje u kontekstu Prvog svetskog rata” (L'idea jugoslava e la questione adriatica nel contesto della prima guerra mondiale)
 • Mr Adnan Prekić, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore-“Tršćanska kriza 1947-1954, pogled iz Crne Gore”