Mladi istraživači BIO-ICT Centra izvrsnosti predstavili su u okviru festival Otvoreni dani nauke najznačajnije inovacije koje se razvijaju u prvom Centru izvrsnosti u Crnoj Gori. Posjetioci festivala su imali priliku da saznaju više o savremenim IT inovacijama, komercijalnim proizvodima i uslugama koje razvijaju crnogorski naučnici na Univerzitetu Crne Gore.

BIO-ICT Centar izvrsnosti je razvio aplikaciju koja koristi digitalnu obradu slike prilikom procentualne detekcije zaraženosti lista smokve, koji je predstavio Milija Bajčeta (Digitalna obrada signala u poljoprivrednim aplikacijama).

Nikola Bulatović je pokazao posjetiocima kako nova i modularna ICT rješenja, uz Internet of Things tehnološke koncepte, mogu unaprijediti kontinualan monitoring parametara u vodenim sredinama (SEMaR sistem – pametne bove). Njegov kolega mladi istraživač Božidar Škrbić  predstavio je LiveGate platform koja je razvijena u sklopu BIO-ICT Centra izvrsnosti u cilju prikupljanja i objedinjavanja svih podataka dobijenih pomoću senzorskih čvorova baziranih na različitim platformama.

Istraživač Žarko Zečević je predstavio DroneMapper Cloud platformu koja služi za automatsko georeferenciranje i kreiranje mapa od većeg broja slika, snimljenih dronovima. Softverski definisani IoT,razvijeni prototip Internet of Things arhitekture baziran na SDN tehnologiji koja omogućava dinamičko reprogramiranje funkcija mrežnih uređaja, koji omogućava garanciju kvaliteta servisa prilikom prikupljanja podataka iz senzorskih mreža objasnila je Slavica Tomović

Trifun Savić je predstavio Sistem za pametno navodnjavanje koji omogućava jednostavan i fleksibilan proces navodnjavanja, pružajući uz to optimalnu potrošnju vode u skladu sa potrebama biljke.

U sklopu BIO-ICT Centra izvrsnosti vrše se istraživanja podvodnih komunikacija sa ciljem bežičnog povezivanja podvodnih senzorskih čvorova. Razvijene su antene malih dimenzija koje će omogućiti podvodnu komunikaciju senzorskih platformi zasnovanih na Arduino platform.  Antene za 5G Ekosistem je predstavio Luka Lazović.

Balša Bajagić je posjetioce upoznao sa samostalnim, prenosivim uređajem dizajniran za upotrebu na terenu za brza i precizna mjerenja vlage u različitim materijalima (npr. zemljišta i ostalim praškastim materijalima) korišćenjem “Time Domain Reflectrometry” (TDR).

Ljubica Ivanović je na sajmu govorila nešto više o eksperimentu koji je postavljen na Biotehnički fakultet, gdje su korišćene različite kombinacije đubrenja i navodnjavanja da bi se ispitao njihov uticaj na hemijski kvalitet blitve, aAna Perošević je govorila o teškim metalima u dagnjama. Analizom metala u dagnjama iz Boke Kotorske, pokazalo se da neki od toksičnih metala, iako su prisutni ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija, predstavljaju limitirajući faktor prilikom konzumiranja dagnji.

Biomonitoring – praćenje stanja morskog ekosistema pomoću fiber-optičkog bio-senzor sistema i sistema za mjerenje pokreta ljuštura školjki predstavio je Marko Nikolića integralnu multitrofička akvakultura i kvalitet mesa školjkaša – Slađana Gvozdenović.

Milija Bajčeta je upoznao posjetioce sa BIOportalom, informacionim sistemom koji je plasiran u cilju lakšeg plasmana proizvoda.